LOTTE CARD

Tuyển dụng Đăng nhập Đăng ký English
I. Hướng dẫn sử dụng PayLater

Hạn mức PayLater được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ trên các trang Thương mại điện tử (TMĐT) liên kết với LOTTE Finance, không phân biệt việc đăng ký cấp Hạn mức PayLater thực hiện trên Trang TMĐT nào. 

Hạn mức PayLater được thực hiện các chức năng phi tài chính như truy vấn số dư, sao kê, đổi mật khẩu,...

Mỗi hạn mức PayLater sẽ có một Ngày sao kê hàng tháng tương ứng với Ngày phải trả hàng tháng. Ngày phải trả hàng tháng sẽ được thông báo trên sao kê của khách hàng. Khách hàng sẽ nhận được nhận sao kê hàng tháng qua email đã đăng ký với LOTTE Finance hoặc có xem sao kê qua App LOTTE Finance trên ứng dụng điện thoại di động. Khách hàng có thể download App LOTTE Finance qua App Store hoặc Google Play.

Khi sử dụng Hạn mức PayLater, khách hàng phải sử dụng đúng mục đích và thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho LOTTE Finance các khoản tiền vay và phí, lãi phát sinh từ việc sử dụng Hạn mức PayLater. Hạn mức PayLater không được sử dụng để chuyển khoản; Khách hàng không được phép sử dụng Hạn mức PayLater để nạp tiền, ghi có vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước…

II. Thời hạn sử dụng, tăng giảm hạn mức

Thời hạn hiệu lực của Hạn mức PayLater: 03 kỳ, mỗi kỳ là 01 năm bắt đầu từ ngày ký hợp đồng vay. Trước khi kết thúc mỗi kỳ, LOTTE Finance thực hiện đánh giá để quyết định duy trì hay không duy trì hạn mức cho kỳ kế tiếp. 

     -     Trường hợp Khách hàng đủ điều kiện để tiếp tục duy trì hạn mức, LOTTE Finance sẽ thực hiện thông báo cho Khách hàng.

     -     Trường hợp Khách hàng không đủ điều kiện để duy trì hạn mức cho kỳ kế tiếp/vượt quá thời gian hiệu lực thì thời hạn cuối cùng là ngày cuối cùng của kỳ hiện tại, khách hàng sẽ không thể thực hiện giao dịch được sau khi hết hạn.

Hạn mức PayLater của khách hàng có thể được tăng/giảm theo đánh giá của LOTTE Finance, nhưng sẽ không vượt quá hạn mức tối đa đã được ghi trên Hợp đồng cho vay.

Hạn mức PayLater chỉ chấm dứt khi khách hàng đề nghị chấm dứt và được LOTTE Finance chấp nhận, hoặc LOTTE Finance quyết định chấm dứt hoặc khi đến các thời điểm hết hạn, bắt buộc theo Luật pháp Việt Nam.

III. Danh sách các trang TMĐT liên kết với LOTTE Finance