LOTTE CARD

Tuyển dụng Đăng nhập Đăng ký English

ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Số: 23m70507/221

(Hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2023)

 

Khách hàng đồng ý và cùng với Công ty tài chính TNHH MTV LOTTE Việt Nam (“LOTTE Finance”) thực hiện Điều kiện chung về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân với các nội dung sau đây:

 

Điều 1.         Giải thích từ ngữ

1.      Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

2.      Thông tin giúp xác định một con người cụ thể là thông tin hình thành từ hoạt động của cá nhân mà khi kết hợp với các dữ liệu, thông tin lưu trữ khác có thể xác định một con người cụ thể.

3.      Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm:

a)      Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

b)      Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;

c)      Giới tính;

d)      Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

e)      Quốc tịch;

f)       Hình ảnh của cá nhân;

g)      Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;

h)      Tình trạng hôn nhân;

i)       Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);

j)       Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

k)      Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc quy định tại khoản 4 Điều này.

4.      Dữ liệu cá nhân nhạy cảm là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm:

a)      Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;

b)      Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;

c)      Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;

d)      Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;

e)      Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;

f)       Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;

g)      Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;

h)      Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

i)       Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;

j)       Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

5.      Khách hàng là cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, đăng ký, sử dụng hoặc có liên quan trong quy trình hoạt động, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của LOTTE Finance, và cá nhân là cộng tác viên, ứng viên, người lao động tại LOTTE Finance.

6.      Xử lý dữ liệu cá nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

7.      Xử lý dữ liệu cá nhân tự động là hình thức xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện bằng phương tiện điện tử nhằm đánh giá, phân tích, dự đoán hoạt động của một con người cụ thể, như: thói quen, sở thích, mức độ tin cậy, hành vi, địa điểm, xu hướng, năng lực và các trường hợp khác.

8.      Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài là hoạt động sử dụng không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác chuyển dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam tới một địa điểm nằm ngoài lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc sử dụng một địa điểm nằm ngoài lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để xử lý dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam, bao gồm:

a)      Chuyển dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam cho tổ chức, doanh nghiệp, bộ phận quản lý ở nước ngoài để xử lý phù hợp với mục đích đã được chủ thể dữ liệu đồng ý;

b)      Xử lý dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam bằng các hệ thống tự động nằm ngoài lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của LOTTE Finance hoặc Bên thứ ba phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu cá nhân.

 

Điều 2.         Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân

LOTTE Finance thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân theo các nguyên tắc sau đây:

1.      Dữ liệu cá nhân được xử lý theo quy định của pháp luật.

2.      Khách hàng được biết về hoạt động liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân của mình, thông qua các nội dung công bố tại văn bản này, và/hoặc các thông báo của LOTTE Finance.

3.      Dữ liệu cá nhân chỉ được xử lý đúng với mục đích đã được LOTTE Finance, Bên thứ ba đăng ký, tuyên bố về xử lý dữ liệu cá nhân.

4.      Dữ liệu cá nhân thu thập phải phù hợp và giới hạn trong phạm vi, mục đích cần xử lý. Dữ liệu cá nhân không được mua, bán dưới mọi hình thức, trừ trường hợp luật có quy định khác.

5.      Dữ liệu cá nhân được cập nhật, bổ sung phù hợp với mục đích xử lý.

6.      Dữ liệu cá nhân được áp dụng các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình xử lý, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố, sử dụng các biện pháp kỹ thuật.

7.      Dữ liệu cá nhân chỉ được lưu trữ trong khoảng thời gian phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 

Điều 3.         Loại dữ liệu cá nhân được xử lý

1.      Để thực hiện các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân, LOTTE Finance có thể thu thập dữ liệu cá nhân liên quan đến Khách hàng và các cá nhân có liên quan của Khách hàng, bao gồm: Dữ liệu cá nhân cơ bản, và Dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

2.      LOTTE Finance có thể thu thập trực tiếp hoặc gián tiếp những dữ liệu cá nhân các nguồn dưới đây:

a)      Khi Khách hàng đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của LOTTE Finance hoặc tham gia vào các chương trình, hoạt động hợp pháp của LOTTE Finance hoặc tham gia vào quá trình giao kết hợp đồng dịch vụ, hợp đồng lao động với LOTTE Finance hoặc khi Khách hàng trao đổi, giao dịch với nhân viên của LOTTE Finance;

b)      Từ các nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ, đối tác, bên liên kết và các bên thứ ba có liên quan đến hoạt động kinh doanh của LOTTE Finance;

c)      Từ các bên thứ ba có quan hệ với Khách hàng, như người thân trong gia đình Khách hàng, người sử dụng lao động, người tham chiếu, bạn bè, đồng nghiệp của Khách hàng, bên bảo lãnh, bên cung cấp biện pháp bảo đảm;

d)      Từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác tại Việt Nam;

e)      Từ hoạt động phân tích các hoạt động của Khách hàng trong quá trình sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tại LOTTE Finance;

f)       Từ những nguồn của bên thứ ba, mà Khách hàng đồng ý việc chia sẻ/cung cấp dữ liệu cá nhân, hoặc những nguồn mà việc thu thập được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

3.      Khi Khách hàng cung cấp dữ liệu cá nhân của một bên thứ ba (như: người phụ thuộc, vợ/chồng, con cái và/hoặc cha mẹ và/hoặc người giám hộ, bạn bè, người tham chiếu, bên thụ hưởng, người được ủy quyền, đối tác, người liên hệ trong các trường hợp khẩn cấp hoặc cá nhân khác của Khách hàng) cho LOTTE Finance, Khách hàng cam đoan, bảo đảm và chịu trách nhiệm rằng Khách hàng đã có được sự đồng ý của bên thứ ba đó cho việc xử lý dữ liệu cá nhân theo văn bản này.

 

Điều 4.         Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

1.      LOTTE Finance có thể xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích sau đây:

a)      Để tuân thủ yêu cầu pháp luật hoặc thực hiện công việc mà pháp luật có quy định (phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, hoặc các yêu cầu trong lĩnh vực tài chính, thuế, chứng khoán, kiểm soát đặc biệt, phá sản, giao dịch điện tử, an toàn thông tin, chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác, …)

b)      Để phục vụ cho việc đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Khách hàng tại LOTTE Finance và việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ của LOTTE Finance cho Khách hàng (thông tin tín dụng, đánh giá tín dụng, xác minh công việc, xác minh thu nhập, xác minh địa chỉ, số điện thoại, giao dịch bảo đảm, in ấn, chuyển phát tài liệu, gửi/nhận thông tin/dữ liệu, giao dịch thanh toán thu hộ, chi hộ, qua ví điện tử, tài khoản, v.v…), hoặc để giao kết hợp đồng dịch vụ, hợp đồng lao động.

c)      Để phục vụ cho việc đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Khách hàng tại đối tác của LOTTE Finance và việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ của các đối tác của LOTTE Finance (công ty bảo hiểm, đối tác hợp tác cho vay trả góp mua hàng hóa/dịch vụ, đối tác hợp tác phát hành thẻ tín dụng, đối tác hợp tác ưu đãi thẻ tín dụng, ….); hoặc để thực hiện hợp đồng giữa LOTTE Finance và tổ chức/cá nhân đã giới thiệu Khách hàng cho LOTTE Finance,

d)      Để bảo vệ và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của LOTTE Finance theo hợp đồng/thỏa thuận với Khách hàng hoặc theo quy định pháp luật (thế chấp khoản phải thu/quyền đòi nợ, thu hồi nợ, bán nợ, xử lý tài sản bảo đảm, truy dấu khách hàng, xác minh vi phạm quy định nội bộ/vi phạm pháp luật, tra soát, giải quyết khiếu nại/tố cáo, tố giác, báo tin tội phạm, phục vụ hoạt động tố tụng, v.v…)

e)      Để phục vụ hoạt động nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh của LOTTE Finance (phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ pháp lý, kiểm toán, tư vấn quản trị, tư vấn tài chính cho LOTTE Finance;  phục vụ giao dịch huy động vốn, giao dịch cho vay, đi vay liên ngân hàng, giao dịch vay nước ngoài; phục vụ giao dịch sáp nhập, mua lại LOTTE Finance; phục vụ cho việc thuê ngoài của LOTTE Finance; phục vụ cho kiểm thử/phân tích/huấn luyện dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ cho LOTTE Finance; phục vụ cho việc hợp tác với đối tác và liên hệ với Khách hàng nhằm cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm, dịch vụ, các tiện ích, tính năng, chương trình giảm giá, các ưu đãi, thực hiện chương trình quảng cáo, khuyến mại, v.v…; phục vụ hoạt động quản trị nhân sự, kiểm toán nội bộ, kiểm tra tuân thủ, điều tra vi phạm nội bộ, phòng chống gian lận; phục vụ các hoạt động nội bộ khác tại LOTTE Finance hay các hoạt động của Chủ sở hữu LOTTE Finance và Đối tác chiến lược của LOTTE Finance (nếu có); v.v…).

f)       Các mục đích khác được LOTTE Finance tuyên bố hoặc pháp luật có quy định.

2.      Khách hàng có thể đồng ý với một hoặc nhiều mục đích nêu ra. Trong trường hợp này, các bên sẽ ký thỏa thuận cụ thể về việc sửa đổi, bổ sung Điều khoản này.

3.      Dữ liệu là bản ghi âm, ghi hình của các camera giám sát được sử dụng cho mục đích an ninh, và mục đích điều tra gian lận, vi phạm của cá nhân trong nội bộ LOTTE Finance và các cá nhân bên ngoài.

4.      Cho mục đích xử lý dữ liệu tại điểm b, c khoản 1 Điều này, “Khách hàng” không chỉ bao gồm cá nhân nêu tại khoản 5 Điều 1, mà còn bao gồm cả tổ chức tiếp cận, tìm hiểu, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của LOTTE Finance, hoặc có liên quan trong quy trình nghiệp vụ của LOTTE Finance và có cung cấp dữ liệu cá nhân cho LOTTE Finance.

 

Điều 5.         Tổ chức, cá nhân được xử lý dữ liệu cá nhân

1.      Tổ chức, cá nhân được xử lý dữ liệu cá nhân gồm: LOTTE Finance, các đối tác thuê ngoài của LOTTE Finance, nhà cung cấp dịch vụ cho LOTTE Finance, đối tác hợp tác với LOTTE Finance để cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng, các tổ chức/cá nhân như nêu tại Điều 8 [Cung cấp dữ liệu cá nhân], các cá nhân thuộc các tổ chức này.

 

Điều 6.         Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân

1.      Việc xử lý dữ liệu cá nhân sẽ theo cách thức xử lý là tự động và/hoặc thủ công.

 

Điều 7.         Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý dữ liệu

1.      Thời gian bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân là kể từ khi dữ liệu được thu thập từ Khách hàng hoặc từ nguồn hợp pháp khác,

2.      Ngoài việc lưu trữ để xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích cụ thể, LOTTE Finance và bên liên quan có thể lưu trữ dữ liệu trong thời gian nhất định cho mục đích đối soát hoặc mục đích giải quyết tranh chấp, khiếu nại của Khách hàng.

3.      Thời gian kết thúc xử lý dữ liệu cá nhân là khi dữ liệu cá nhân không còn lưu trữ trên hệ thống và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về thời hạn lưu trữ dữ liệu.

 

Điều 8.         Cung cấp dữ liệu cá nhân

1.      Khách hàng đồng ý cho LOTTE Finance cung cấp dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho tổ chức, cá nhân sau đây, và đồng ý cho tổ chức, cá nhân này cung cấp dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho LOTTE Finance:

a)      Cơ quan nhà nước Việt Nam và nước ngoài, Chủ sở hữu của LOTTE Finance, Đối tác chiến lược của LOTTE Finance, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC), công ty thông tin tín dụng tại Việt Nam và nước ngoài, tổ chức tín dụng khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, các định chế tài chính tại Việt Nam và nước ngoài,

b)      Công ty bảo hiểm, tổ chức công nghệ thông tin, tổ chức dịch vụ viễn thông, tổ chức dịch vụ bưu chính, chuyển phát, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức kiểm toán, tổ chức thu hộ, chi hộ, trung gian thanh toán, tổ chức chuyển mạch thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ, tổ chức thẻ tại Việt Nam và quốc tế,

c)      Các tổ chức cung cấp dịch vụ cho LOTTE Finance, tổ chức hợp tác với LOTTE Finance, đối tác giới thiệu Khách hàng cho LOTTE Finance, đối tác liên quan đến chương trình quảng cáo, khuyến mại của LOTTE Finance, tổ chức/cá nhân tham gia vào hoạt động mua bán nợ, xử lý tài sản bảo đảm; tổ chức/cá nhân liên quan đến xử lý khoản nợ của Khách hàng; tổ chức/cá nhân tham gia vào hoạt động sáp nhập, mua lại LOTTE Finance, người thân trong gia đình Khách hàng, người khiếu nại/tố cáo, người sử dụng lao động trước đây của Khách hàng là ứng viên/người lao động tại LOTTE Finance, các tổ chức, cá nhân khác cần phải được cung cấp dữ liệu cá nhân phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu cá nhân nêu tại Điều 4.

d)      Các cá nhân thuộc các tổ chức nêu trên.

2.      Để cung cấp các lợi ích cho Khách hàng và để LOTTE Finance có thể bảo vệ quyền lợi của Khách hàng, Khách hàng tại đây đồng ý ủy quyền cho LOTTE Finance được thay mặt Khách hàng cung cấp dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho tổ chức hoặc cá nhân khác do LOTTE Finance quyết định. Theo đó, LOTTE Finance được thay mặt Khách hàng thực thi đầy đủ các quyền của Khách hàng (Chủ thể dữ liệu) đối với tổ chức/cá nhân được cung cấp dữ liệu. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày dữ liệu cá nhân được cung cấp cho LOTTE Finance cho đến khi LOTTE Finance nhận được văn bản yêu cầu chấm dứt ủy quyền, mà không bị giới hạn bởi thời hạn 01 năm theo Điều 563 Bộ luật dân sự 2015.

3.      Khách hàng đồng ý rằng LOTTE Finance được quyền công khai thông tin liên quan đến Khách hàng và khoản nợ của Khách hàng trong trường hợp Khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ cho LOTTE Finance.

 

Điều 9.          Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

1.      LOTTE Finance có thể chuyển dữ liệu cá nhân đến trung tâm dữ liệu đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc chuyển cho bên thứ ba ở nước ngoài.

2.      LOTTE Finance đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến việc chuyển dữ liệu cá nhân của Khách hàng ra nước ngoài.

3.      Khách hàng có thể phản hồi, khiếu nại khi có sự cố hoặc yêu cầu phát sinh liên quan đến việc chuyển dữ liệu ra nước ngoài theo khoản 2 Điều 10 [Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng].

 

Điều 10.     Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

1.      Khách hàng có các quyền sau đây:

1.1.            Quyền được biết

1.2.            Quyền đồng ý

1.3.            Quyền truy cập

1.4.            Quyền rút lại sự đồng ý

1.5.            Quyền xóa dữ liệu

1.6.            Quyền hạn chế xử lý dữ liệu

1.7.            Quyền cung cấp dữ liệu

1.8.            Quyền phản đối xử lý dữ liệu

1.9.            Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện

1.10.        Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại

1.11.        Quyền tự bảo vệ

2.      LOTTE Finance sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Khách hàng trong khoảng thời gian theo quy định pháp luật.

3.      LOTTE Finance có thể yêu cầu xác thực danh tính trước khi xử lý yêu cầu của Khách hàng.

4.      Khách hàng có các nghĩa vụ:

a)      Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.

b)      Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác, không khai thác trái phép dữ liệu cá nhân của người khác trên hệ thống của LOTTE Finance.

c)      Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.

d)      Cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân về giấy tờ tùy thân, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên lạc, và các thông tin thiết yếu khác theo quy định của LOTTE Finance.

e)      Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.

f)       Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 

Điều 11.     Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra

1.      Mặc dù LOTTE Finance thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho Khách hàng cũng như uy tín của LOTTE Finance, việc xử lý dữ liệu cá nhân là vẫn có thể phát sinh các hậu quả, thiệt hại không mong muốn xảy ra cho Khách hàng và LOTTE Finance, bao gồm: tổn thất về vật chất (nếu có) và tổn thất phi vật chất (ví dụ: bất tiện, phiền toái, uy tín bị ảnh hưởng do dữ liệu cá nhân bị rò rỉ) cho Khách hàng.

2.      Việc xử lý dữ liệu cá nhân đòi hỏi yêu cầu bảo mật nhưng cũng cần phải cung cấp sự tiện lợi cho Khách hàng và không thể không có kết nối giữa các hệ thống khác nhau, Khách hàng cần hiểu rõ về các nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng, mã độc, tấn công mạng, xâm nhập mạng, gây ra thiệt hại, hậu quả không mong muốn cho Khách hàng và LOTTE Finance sẽ không chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh.

3.      Trường hợp Khách hàng yêu cầu sửa đổi, bổ sung điều khoản của Văn bản này, rút lại sự đồng ý, yêu cầu xóa dữ liệu và/hoặc thực hiện các quyền đối với các dữ liệu cá nhân của Khách hàng, và tuỳ trường hợp cụ thể, LOTTE Finance có quyền từ chối cung cấp hoặc dừng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng, hoặc sản phẩm, dịch vụ sẽ bị gián đoạn, bị hạn chế tính năng, hoặc gây ra các bất lợi, bất tiện khác cho Khách hàng. Khách hàng cần hiểu rõ các hậu quả, thiệt hại không mong muốn này và LOTTE Finance sẽ không chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh.

4.      Các khiếu nại của Khách hàng có thể không được giải quyết khi dữ liệu cá nhân bị xóa một phần hoặc toàn bộ do quá thời hạn lưu giữ cần thiết cho mục đích xử lý dữ liệu cụ thể.

 

Điều 12.     Điều khoản khác

1.      LOTTE Finance được quyền quyết định sửa đổi hoặc bổ sung bất kỳ nội dung nào của Văn bản này và được công bố công khai tại website của LOTTE Finance.

2.      Nếu có bất kỳ điều khoản nào của Văn bản này bị tuyên bố là không có hiệu lực thì những điều khoản đó sẽ không làm vô hiệu các điều khoản khác của Văn bản này.

3.      Khách hàng có thể lựa chọn đồng ý một phần hoặc với điều kiện kèm theo bằng cách yêu cầu sửa đổi, bổ sung Văn bản này thông qua văn bản thỏa thuận ký giữa Khách hàng và LOTTE Finance.

-------------