LOTTE CARD

Tuyển dụng Đăng nhập Đăng ký English
Thông tin thay đổi mật khẩu thẻ
Đăng ký mật khẩu thẻ và hướng dẫn thay đổi

Đăng ký mật khẩu thẻ là để cung cấp dịch vụ an toàn mà không cần đăng ký hoặc đăng nhập, chỉ yêu cầu xác thực điện thoại di động.
Mật khẩu sẽ chỉ được thay đổi cho số thẻ đã nhập.
Thông tin sử dụng thẻ
Thẻ tín dụng được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ, rút, ứng tiền mặt trong nước và ở nước ngoài tùy theo sản phẩm thẻ của LOTTEFinance.

Thẻ tín dụng được thực hiện các chức năng phi tài chính như truy vấn số dư, sao kê, đổi PIN, …

Khi sử dụng thẻ tín dụng, Chủ thẻ phải sử dụng đúng mục đích và thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho LOTTEFinance các khoản tiền vay và phí, lãi phát sinh từ việc sử dụng thẻ.

Thẻ tín dụng không được sử dụng để chuyển khoản; Chủ thẻ không được phép sử dụng hạn mức Thẻ tín dụng để nạp tiền, ghi có vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước…
Thông tin hạn mức thẻ
LOTTEFinance xem xét và cấp cho mỗi Chủ thẻ chính một Hạn mức Thẻ tín dụng duy nhất. Tất cả các giao dịch của Thẻ tín dụng chính, phụ đều sử dụng chung hạn mức này

Hạn mức Thẻ tín dụng chỉ chấm dứt khi Chủ thẻ chính đề nghị chấm dứt và được LOTTEFinance chấp nhận, hoặc LOTTEFinance quyết định chấm dứt hoặc khi đến các thời điểm bắt buộc theo Luật pháp Việt Nam

LOTTEFinance có quyền tăng, giảm, chấm dứt Hạn mức Thẻ tín dụng đã cấp cho Chủ thẻ hoặc cho phép thực hiện các giao dịch Thẻ (kể cả trong trường hợp vì các giao dịch này Chủ thẻ có thể sẽ sử dụng quá Hạn mức Thẻ tín dụng) và Chủ Thẻ phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch có liên quan.

Nếu giá trị của một giao dịch vượt quá hạn mức khả dụng hoặc hạn mức mỗi giao dịch, LOTTEFinance có quyền không cấp phép giao dịch hoặc dừng thanh toán cho giao dịch đó.

Hạn mức thẻ tín dụng cấp chỉ được sử dụng vào mục đích tiêu dùng.
Thông tin thay thế/ gia hạn thẻ
Thẻ tín dụng có thời hạn sử dụng là 03 (ba) năm. Ngày hết hạn của Thẻ là ngày cuối cùng của tháng ghi trên Thẻ. Sau ngày này, nếu hạn mức Thẻ tín dụng của Chủ thẻ vẫn còn hiệu lực và đáp ứng các điều kiện về gia hạn tự động của LOTTEFinance quy định tại thời điểm đó, Thẻ sẽ được tự động gia hạn và Thẻ vật lý được gửi đến Chủ thẻ. Thẻ cũ sẽ không thể thực hiện giao dịch được sau khi hết hạn.

Trong quá trình sử dụng Thẻ, Chủ thẻ chính có thể yêu cầu LOTTEFinance thay thế Thẻ do bất cứ lý do nào, Chủ thẻ chịu phí thay thế Thẻ. Phí thay thế Thẻ được công bố tại website của LOTTEFinance và được LOTTEFinance quy định theo từng thời kỳ.

LOTTEFinance được tự quyết định thay đổi số Thẻ, ngày hết hạn của Thẻ khi phát hành hoặc thay thế Thẻ mới cho Chủ thẻ. Chủ thẻ chịu trách nhiệm thông báo sự thay đổi này đến tất cả các bên mà Chủ thẻ có thể thực hiện việc thanh toán. LOTTEFinance sẽ không chịu trách nhiệm cho các hậu quả phát sinh từ những giao dịch bị từ chối theo số Thẻ cũ hoặc các trường hợp khác.